Codeforces #401 C. Alyona and Spreadsheet

 • 概要
  n ✕ mの整数テーブルが与えられる。加えて整数kとk個のl[i],r[i]が与えられる。 テーブルのうち、l[i]からr[i]が単調増加(a[i][j] <= a[i][j+1])ならYes, そうでなければNoを出力する。

 • 方針 a[i][j] <= a[i+1][j] かつi<n-1のとき dp[i] = dp[i+1] + 1 それ以外のとき dp[i] = 1 とする。 列ごとにdp[i]を作成し、ans[i] = max(ans[i], dp[i])とする。 l[i] - r[i] +1 <= ans[l[i]-1] のときYes, そうでないときNoを出力

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

typedef long long ll;

int main() {
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  ll a[n][m];
  for(int i=0;i<n;i++) {
    for(int j=0;j<m;j++) {
      cin >> a[i][j];
    }
  }
  vector<int> ans(n, 0);
  for(int i=0;i<m;i++) {
    vector<ll> v(n);
    for(int j=n-1;j>=0;j--) {
      if(j == n-1)
        v[j] = 1;
      else if(a[j][i] > a[j+1][i])
        v[j] = 1;
      else
        v[j] = v[j+1] + 1;
      ans[j] = max<ll>(ans[j], v[j]);
    }
  }

  int k;
  cin >> k;
  for(int i=0;i<k;i++) {
    int l, r;
    cin >> l >> r;
    if(ans[l-1] >= r - l + 1)
      cout << "Yes" << endl;
    else
      cout << "No" << endl;
  }
}